Programmeerimise algkursuse ainekava


Õppesisu
Kursusel käsitletakse programmeerimist Scratch.mit.edu keskkonnas, äppide tegemist MIT App Inventor keskkonnas ja tehakse esmatutvust programmeerimiskeelega Python.
       Algoritmid ja plokkskeemid.
       Lineaarsed, hargnevad ja tsüklilised algoritmid
       Sisendandmed ja väljund programmis.
       https://scratch.mit.edu/ keskkonna kasutamine programmeerimise õppimisel
       suhtlus kasutajaga
       tingimuslaused
       andurite kasutamine
       muutujad
       animatsioon
  http://appinventor.mit.edu/ keskkonna kasutamine lihtsate äppide loomiseks Android nutiseadmele
       tutvumine Python programmeerimiskeelega
       muutujad, andmete sisestamine
       if … else tsükkel
       tsüklid ja juhuarvud
       lihtsa kasutajaliidese loomine Easygui keskkonnas

Õpitulemused
Õpilane:
1)      saab aru algoritmi tähendusest.
2)      oskab koostada lihtsamaid algoritme ning väljendada neid plokkskeemidena
3)      oskab koostada lihtsamaid programme Scratch veebikeskkonnas.
4)      oskab koostada lihtsamaid äppe MITAppInventori keskkonnas.
5)      oskab koostada lihtsamaid programme pythonis.

Hindamine
Programmeerimise valikaines hinnatakse tunnitööd ja kursuse lõpuks tunnitööde käigus valminud projekte.